Záručná doba a spôsob reklamácie tovaru v úplnom znení je k dispozícii ako súčasť Obchodných podmienok internetového obchodu www.dovypredania.sk.

Stručný výňatok z obchodných podmienok týkajúci sa reklamácií a záručnej doby:

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.dovypredania.sk je štandardne 24 mesiacov. Pri potravinovom sortimente (produkty ako káva, čaj alebo pochutiny) je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@dovypredania.skZ uvedenej e-mailovej adresy bude zákazníkovi odpovedané najneskôr do 48 hodín vzhľadom na priebežné vybavovanie zákazníckych požiadaviek.

Vzhľadom na to, že prevzatím zásielky sa majiteľom zásielky stáva zákazník, tento je v prípade poškodenia povinný v deň prevzatia avšak najneskôr do 24 hodín podať reklamáciu u prepravcu, od ktorého zásielku prevzal. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 7 dní od ich prevzatia.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, reklamovaný tovar zašlite prosím na adresu Port, s.r.o., Štefana Furdeka 472/11, 010 01 Žilina.
Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Tovar na dobierku nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom a ktorý zároveň slúži ako záručný list a vyplnený formulár pre reklamáciu.
Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky v prípade komplikovaných reklamácií a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
Ako zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

 V prípade rozdielu medzi obsahom tejto stránky a Obchodnými podmienkami, sa poskytovaná záruka a postup reklamácie riadia výhradne postupom uvedeným v Obchodných podmienkach.